De impact van het Vlaamse regeerakkoord op uw successieplanning

Successieplanning na het Vlaamse regeerakkoord: waar dient u op te letten?

‘Verdachte periode’ wordt verlengd van 3 naar 4 jaar

Het schenken van onroerende goederen moet verplicht worden vastgelegd in een notariële akte die tevens wordt geregistreerd. Hierbij is schenkbelasting sowieso verschuldigd. Het schenken van roerende goederen daarentegen is niet steeds verplicht onderworpen aan registratie en bijhorende betaling van schenkbelasting.

Het is perfect mogelijk om zonder de opmaak van ook maar enig geschrift of akte bepaalde roerende goederen te schenken via materiële overdracht (handgift) of door geld over te schrijven van de ene bankrekening naar de andere (bankgift). Soms wordt beroep gedaan op een Nederlandse notaris wanneer een notariële akte alsnog vereist is (bv. bij schenking van aandelen van een vennootschap). In al deze gevallen is er geen schenkbelasting verschuldigd.

Hierbij moet echter wel de nodige voorzichtigheid aan de dag worden gelegd. Bij hand- en bankgiften is het aan te raden om een geschreven document van de gift op te stellen. Niet alleen kan dit document strekken tot bewijs van de schenking en het eigendomsrecht. Tevens kan dit document aangeboden worden ter registratie, waardoor vermeden wordt dat bij overlijden van de schenker (hogere) erfbelasting zal verschuldigd zijn (3% - 9% - 27% in de rechte lijn).

Het is namelijk zo dat er, in het geval van een niet-geregistreerde roerende schenking, sprake is van een zogenaamde ‘verdachte periode’. Deze begint te lopen vanaf het moment van de schenking en bedraagt 3 jaar. Indien de schenker tijdens deze verdachte periode komt te overlijden, dan gaat de wetgever ervan uit dat de weggeschonken goederen nog tot de nalatenschap van de overleden schenker behoren. De begiftigde zal alsnog erfbelasting moeten betalen op deze gift.

In het regeerakkoord wordt deze termijn voor niet-geregistreerde schenkingen opgetrokken van 3 naar 4 jaar. Op deze manier wil de Vlaamse Regering de registratie van roerende schenkingen en de bijhorende betaling van schenkbelasting stimuleren. Dit biedt niet alleen rechtszekerheid (bewijs) maar is ook fiscaal voordeliger: bij schenkingen in de rechte lijn zal 3% schenkbelasting verschuldigd zijn, bij schenkingen aan anderen is dit 7%.

Op vandaag is er nog geen decreet voorhanden. Momenteel is het dan ook niet duidelijk voor welke schenkingen deze vierjaarstermijn zal gelden: enkel voor schenkingen gedaan vanaf 1 januari 2020 of ook voor reeds gedane schenkingen waarvan wel de driejaarstermijn, maar nog niet de vierjaarstermijn is verstreken? De teksten van het decreet zullen hieromtrent klaarheid moeten scheppen.

Vriendenerfenis

In het regeerakkoord is ook een regeling voor een vriendenerfenis opgenomen. Voor wie namelijk geen kinderen of directe familieleden heeft, loopt de erfbelasting hoog op (progressieve tarieven tot 55%).

Om daaraan tegemoet te komen, wil de Vlaamse Regering iedereen de kans geven om een bepaald deel van zijn/haar erfenis toe te wijzen aan een verwante of niet-verwante persoon (een ‘best friend’) waarop dan het voordeligere tarief in rechte lijn wordt toegepast in plaats van de hogere tarieven in de zijlijn.

Maar er zijn ook nog vele onduidelijkheden: zal de vriendenerfenis worden beperkt tot een bepaald maximum bedrag of niet. M.a.w. hoeveel ‘best friends’ zullen er kunnen worden aangeduid in uw testament? Hoe zal deze ‘best friend’ moeten worden aangeduid zodat deze onder de toepassing van deze regelgeving zal vallen? Zullen bepaalde vrijstellingen gelden? Ook hier is het wachten op de teksten van het decreet.

Afschaffing van duolegaten

Via een duolegaat is het mogelijk de belastingdruk bij de vererving van uw nalatenschap aan een ver familielid te milderen. Een duolegaat houdt in dat er eigenlijk twee legaten worden opgenomen in het testament. Eén in het voordeel van een goed doel en een ander legaat in het voordeel van degene die u wenst te bevoordelen (bv. een neef).

Aan het goede doel wordt tevens de last opgelegd om ook de door de neef verschuldigde erfbelasting te betalen. Het goede doel dient slechts 8,5% erfbelasting te betalen op zijn erfdeel, terwijl de neef tot 55% moet afstaan. Het goede doel zal dus zowel de erfbelasting op zijn eigen legaat betalen alsook de erfbelasting op het legaat aan de neef. Zodoende verkrijgt de neef een kleiner erfdeel, maar moet hij geen erfbelasting meer betalen en kan hij zo netto meer overhouden.

De Vlaamse regering heeft echter beslist de techniek van het duolegaat af te schaffen. Deze planningstechniek zal dus niet meer kunnen worden aangewend om een nalatenschap op een fiscaalgunstige wijze over te laten aan een ver familielid.

Er geldt wel een tariefverlaging in de erfbelasting voor legaten aan een goede doel voor zover deze worden gedaan vanuit een zuiver altruïstisch oogpunt. Hoe groot deze tariefverlaging dan wel zal zijn, is nog niet volledig uitgewerkt. Wel bestaat het gevaar dat door deze maatregel heel wat goede doelen minder gelden zullen ontvangen. Immers, in vele gevallen zal de stimulans wegvallen om een deel van de nalatenschap te legateren aan een goed doel. Een tariefverlaging zal het mislopen van deze gelden niet kunnen opvangen. Lees hier meer over dit onderwerp in een aparte bijdrage.

Wenst u meer informatie over de impact van het Vlaamse regeerakkoord op uw successieplaning of uw financiële planning in zijn geheel? Neem vrijblijvend contact op en we komen langs voor een persoonlijk gesprek.

 

Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Wij zijn op een professionele en discrete manier geholpen. Financieel advies aan de keukentafel is atyptisch geworden."
Heirman – Pepingen

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.