Het aandelenregister in een nieuw kleedje

Het aandelenregister is een hoeksteen van uw vennootschap. Dit register vermeldt wie aandeelhouder is, het aantal aandelen per aandeelhouder, hoe en wanneer de aandelen werden verkregen,… Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een degelijke werking van uw vennootschap zoals de verplichting tot de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, het doorvoeren van een statutenwijziging enzovoort.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

De regels tot overdracht van aandelen werd gewijzigd door het WVV. Bij de vroegere ‘BVBA’ konden vennoten hun aandelen slechts vrij overdragen aan een beperkte groep personen zoals de medevennoot, echtgeno(o)t(e), ascendenten en descendenten. Voor een overdracht aan derden was steeds een akkoord nodig van de helft van de andere vennoten die ten minste 75% van de aandelen bezaten. Bovendien konden in de statuten enkel strengere regels worden opgenomen.

Het WVV voorziet nu de mogelijkheid om in de statuten de overdraagbaarheid van aandelen vrij te regelen. De regels kunnen zowel strenger als soepeler worden gemaakt. Het WVV bevat de verplichting om de statutaire overdrachtsbeperkingen op te nemen in het aandelenregister. Ook voor de NV en de CV is het noodzakelijk om vóór 1 januari 2020 het aandelenregister te vervolledigen met de overdrachtsbeperkingen.

Wordt deze verplichting niet (tijdig) nageleefd, dan zijn de statutaire overdrachtsbeperkingen nog steeds tegenwerpelijk. Het niet nakomen van deze verplichting kan echter wel de bestuurdersaansprakelijkheid in het gedrang brengen.

Aandeelhoudersovereenkomst

Het is ook mogelijk om overdrachtsbeperkingen te regelen in een aandeelhoudersovereenkomst. Deze dienen enkel in het aandelenregister te worden ingeschreven indien één van de partijen daarom zou verzoeken. Het is voldoende om in het aandelenregister te verwijzen naar deze aandeelhoudersovereenkomst.

Digitaal aandelenregister

De beroepsfederaties van de accountants en belastingconsulenten (IAB) en van de notarissen (Fednot) hebben samen het platform voor het elektronisch aandelenregister gelanceerd. Het nieuwe platform, in werking sedert april 2019, is een alternatief voor de papieren versie dat vaak wel eens verloren gaat en te log werd gebruikt in de praktijk. Het digitaal register komt ook tegemoet aan de administratieve verplichtingen zoals de registratie in het UBO-register. De gegevens die u moet uitwisselen in het kader van deze Europese wetgeving kan automatisch worden gelinkt via het elektronisch aandelenregister.

U bent niet verplicht om een elektronisch aandelenregister aan te houden. Sedert de invoering van de WVV bestaat er wel een vermoeden van aandeelhouderschap tot bewijs van het tegendeel eens u een elektronisch aandelenregister heeft gelanceerd. Bij de omzetting van papieren naar elektronisch register blijft de bewijswaarde van inschrijvingen gelden van voor de invoering.

Wenst u graag meer inlichtingen over het aandelenregister? Het team van Strategica staat voor u klaar!

 

Strategica - Het aandelenregister in een nieuw kleedje
Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

"Persoonlijk vond ik het belangrijk om een goede match te hebben met mijn adviseur en me goed te voelen"
De Bock – Lokeren

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.