Het nieuwe vennootschapsrecht: de dubbele uitkeringstest

In het voormalig vennootschapsrecht was bij de oprichting van een bvba of een cvba een minimumkapitaal van € 18 550 verplicht. Een belangrijke wijziging in de nieuwe wetgeving is de schrapping van het begrip “kapitaal” voor de BV, de opvolger van de bvba en cvba. Met andere woorden, een oprichter kan voortaan zelf beslissen over de hoogte van het (start)kapitaal van de vennootschap.

In de bvba heeft het maatschappelijk kapitaal een dubbele functie: Enerzijds vormt het een basis voor de verdeling van rechten verbonden aan aandelen, anderzijds is het een buffer voor de schuldeisers. Nu het kapitaalbegrip voor de BV afgeschaft wordt, rijst de vraag hoe schuldeisers voortaan beschermd worden? In het WVV wordt dit opgevangen door de verplichte vorming van een toereikend aanvangsvermogen, een uitgebreider financieel plan, een nieuwe alarmbelprocedure en een dubbele uitkeringstest. In dit artikel gaan we dieper in op deze laatste nieuwigheid.

Vanaf 1 januari 2020 dient een vennootschap rekening te houden met twee testen, die cumulatief vervuld moeten zijn, wanneer deze een uitkering wenst door te voeren. Het betreft alle uitkeringen, zonder een onderscheid te maken tussen dividenden, tantièmes, kapitaalverminderingen of andere gelijkgestelde verrichtingen …

Netto- actieftest (solvabiliteit)

De netto-actieftest houdt in dat er geen uitkering mag plaatsvinden wanneer het netto-actief negatief is, of zelfs door de uitkering negatief dreigt te worden. Onder netto-actief wordt verstaan het totaal actief, verminderd met schulden en voorzieningen.

Nieuw is dat deze test voortaan zal gebeuren op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening of een recentere staat van activa en passiva. Met andere woorden, de algemene vergadering hoeft niet langer het einde van een boekjaar af te wachten en zal voortaan ook kunnen beslissen om een tussentijds dividend uit te keren, wat voorheen niet mogelijk was in de bvba.

Liquiditeitstest

Naast de netto-actief test dient het bestuur nog een bijkomende test uit te voeren, namelijk de liquiditeitstest. Deze test bepaalt of de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal blijven haar schulden te voldoen in een periode van ten minste 12 maanden, volgend op datum van de uitkering.

Belang?

Wanneer een uitkering zou plaatsvinden, ondanks het negatief resultaat van de liquiditeitstest, dan worden de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor alle daaruit voortvloeiende schade. Om enigszins deze hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders proberen te vermijden, werd ook voorzien in een vernieuwde alarmbelprocedure in het WVV. Deze is verbonden aan de 2 uitkeringstesten. Wanneer het netto-actief negatief is of dreigt te worden, of de liquiditeit van de vennootschap komt in het gedrang, dan wordt de algemene vergadering binnen de 2 maanden bijeengeroepen. Deze dient dan te beslissen over de al dan niet ontbinding of maatregelen om de continuïteit te vrijwaren.

Daarnaast kan een vennootschap ook elke uitkering, die in strijd is met deze 2 testen, terugvorderen, ongeacht of men te goeder of kwader trouw gehandeld heeft. Het niet-naleven van deze testen kan ook strafrechtelijk beteugeld worden. Het is dus van cruciaal belang deze testen zorgvuldig na te leven.  

Inwerkingtreding

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe vennootschapsrecht van toepassing. Nieuwe vennootschappen die na 1 mei 2019 worden opgericht, moeten direct de nieuwe regels toepassen. Voor de reeds bestaande vennootschappen worden de nieuwe dwingende regels (zoals o.a. de uitkeringstesten) van kracht op 1 januari 2020.

Heeft u vragen over het nieuwe vennootschapsrecht? Één adres, het team van Strategica staat voor u klaar!

 

Strategica - Familiaal inkomen icoon

Het eerste onderdeel van financiële planning omvat de analyse en optimalisatie van uw gehele gezinsinkomen.

Tine Bultinck - Strategica
Contacteer ons voor meer info
Tine Bultinck
"Dankzij Strategica staat onze financiële huishouding op punt!"
Pieters – Kallo

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.