Het oude of het nieuwe erfrecht? U heeft nog tot 31 augustus om een keuze te maken!

Sinds 1 september 2018 is het nieuwe erfrecht in werking getreden. Een in het verleden met zorg uitgekiende successieplanning kan door de nieuwe regels echter teniet worden gedaan. Door een zogenaamde verklaring van behoud af te leggen, kan u opteren voor de waarderingsregels zoals deze golden onder het oude erfrecht. U heeft hier nog de tijd voor tot en met 31 augustus 2019.

Voorbeeld 1: U heeft aan elk van uw 3 kinderen op hun 30ste verjaardag een geldsom van € 50.000 als voorschot op erfdeel geschonken. U bent er dan ook van overtuigd dat u al uw kinderen gelijk heeft behandeld. Volgens de regels van het nieuwe erfrecht zal dit echter niet het geval zijn. Bij uw overlijden zal rekening worden gehouden met de waarde op het moment van de schenking, weliswaar geïndexeerd tot het moment van uw overlijden. Aangezien niet op hetzelfde tijdstip werd geschonken, zullen de waarderingen verschillen en moet er gecompenseerd worden tussen uw kinderen. In het oude erfrecht werd echter wel rekening gehouden met de nominale waarde van de schenkingen en werden uw kinderen geacht gelijk te zijn bedeeld.

Voorbeeld 2: U heeft de aandelen van uw familiale vennootschap ter waarde van € 300.000 als voorschot op erfdeel geschonken aan twee van uw drie kinderen (uw opvolgers). Aangezien u enige controle en inkomsten wenste te behouden, werd geschonken met voorbehoud van vruchtgebruik. Op basis van het nieuwe erfrecht wordt bij schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik rekening gehouden met de waarde op het moment van uw overlijden (€ 500.000). De meerwaarde als gevolg van de inspanningen van de twee kinderen dient bij uw overlijden te worden gedeeld met het derde kind, wat niet het geval was onder het oude erfrecht.

Indien u niet akkoord gaat met de regels van het nieuwe erfrecht, dan kan u zich wenden tot uw notaris. Door een verklaring van behoud af te leggen, opteert u uitdrukkelijk voor de waarderingsregels van het oude erfrecht.

Deze beslissing mag echter niet licht worden genomen. De verklaring van behoud geldt immers voor alle schenkingen gedaan vóór 1 september 2018. Er kan niet per schenking gekozen worden voor het oude of het nieuwe erfrecht. Zodoende dient er te worden onderzocht welk erfrecht de betere optie is. Ook dient u er rekening mee te houden dat alle schenkingen die na 1 september 2018 werden gedaan automatisch onder het nieuwe erfrecht vallen.

De verklaring van behoud geeft dus niet steeds een sluitende oplossing. Een alternatief kan de opmaak van een globale erfovereenkomst zijn. Dit is een familiepact, gesloten tussen ouders en kinderen, waarbij wordt overeengekomen dat alle kinderen (subjectief gezien) evenveel hebben gekregen. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds gedane schenkingen, schenkingen gedaan in de erfovereenkomst zelf, maar tevens voordelen die juridisch niet als schenking worden gekwalificeerd: de kosten van een trouwfeest, kostelijke (buitenlandse) studies, het laten inwonen van een kind, de opvang van en zorg voor de kleinkinderen… Ook de persoonlijke situaties van de kinderen kunnen in acht worden genomen.  Er kan zelfs worden afgezien van de indexeringsregel.

Waar een verklaring van behoud misschien te kort schiet, kan de globale erfovereenkomst dus een uitweg bieden.

Behoed u voor onaangename verrassingen en laat u professioneel begeleiden om de juiste keuze te maken.

Het oude of het nieuwe erfrecht
Strategica - Successieplanning icoon

U heeft met zorg uw vermogen opgebouwd. En ooit komt het moment dat u het gaat overdragen.

"Strategica zorgde voor oplossingen op maat van onze familiale situatie. Sterke organisatie in persoonlijk advies!"
Van Damme – Oostende

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.