Hervormingen

De aankoop van uw gezinswoning wordt goedkoper

Strategica - De aankoop van uw gezinswoning wordt goedkoper

Het Vlaamse parlement heeft op 18 mei haar fiat gegeven over het decreet dat de registratierechten grondig hervormt. Wie gewacht heeft met de aankoop van een eigen woning zal effectief minder belastingen betalen. Het nieuwe decreet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 mei 2018 en wordt meteen van toepassing op alle verkoopovereenkomsten afgesloten vanaf 1 juni 2018.

Neem je pensioen in eigen handen

Strategica - Neem je pensioen in eigen handen

De afgelopen nieuwsweek stond opnieuw in het teken van uw pensioen. De drie grote vakbonden staakten in Brussel tegen het pensioenbeleid van de regering. Pensioenexperts en professoren luiden tegelijkertijd de alarmbel dat er eigenlijk geen pensioenbeleid is. De regering zegt, met het oog op de verkiezingen, dat de pensioenen nog nooit zo hoog geweest zijn, terwijl de werkgeversorganisaties de vakbonden wijzen op onrealistische verwachtingen.

Iedereen wijst naar elkaar. Ons land heeft echter nood aan een coherent pensioenbeleid op lange termijn. De cijfers spreken voor zich:

Voordeel alle aard gezinswoning: Einde saga in zicht?

Strategica - Voordeel alle aard gezinswoning: Einde saga in zicht?

Wanneer een vennootschap aan haar bedrijfsleider een woning gratis ter beschikking stelt, wordt de bedrijfsleider hierop belast in de personenbelasting. Reeds jaren heerst er discussie en onzekerheid over de waardering van dit voordeel in natura. Een korte aankondiging van de Minister van Financiën brengt mogelijks licht aan het einde van de tunnel.

Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

Strategica - Nieuwe bezoldigingsvoorwaarde voor verlaagd vennootschapstarief

De hervorming van de vennootschapsbelasting was één van de belangrijkste speerpunten van de regering. Eindelijk is het zover.

Vanaf aanslagjaar 2019 daalt het gewoon tarief in de vennootschapsbelasting van 33% tot 29%, om vanaf aanslagjaar 2021 verder te dalen tot 25%. Daarnaast geldt geen verlaagd opklimmend tarief meer. Dit wordt vervangen door een verlaagd tarief voor KMO’s van 20% op de eerste schijf van € 100 000. Ook de vereiste voorwaarden, verbonden aan het verlaagd tarief, ondergaan enkele wijzigingen.

De belasting op verdriet...

Strategica - De belasting op verdriet

We kunnen het niet langer ontkennen, onze maatschappij evolueert naar nieuwe samenlevingsvormen. Meer en meer verdwijnt de klassieke gezinssituatie in Vlaanderen. Denk maar aan het toenemend aantal nieuw-samengestelde gezinnen, het toenemend aantal alleenstaanden, een ouder die inwoont bij één van zijn kinderen…. In die optiek werd dan ook het Belgisch erfrecht, wat nog dateerde uit de tijd van Napoleon, aan een grondige hervorming onderworpen.

Hervorming vennootschapsbelasting

Hervorming vennootschapsbelasting

Werd het niet tijd om de fiscale druk voor KMO ’s en ondernemers te verlichten? Om de huidige vennootschapsbelasting te vereenvoudigen? Wensen we ons land niet wat aantrekkelijker te maken voor ondernemers?

Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Strategica - Belastingvrij erven via huwelijkscontract aan banden gelegd

Het gebruik van een keuzebeding is een vaak gebruikte planningstechniek inzake successie. Het kan soelaas bieden aan de langstlevende partner die bij een eerste overlijden de controle op het gemeenschappelijk vermogen wenst te behouden. Echter in tegenstelling tot wat wordt verwacht, geeft dit meestal aanleiding tot een verhoging van de erfbelasting. Immers middels een fictiebepaling is het vermogen dat de langstlevende partner meer verkrijgt dan de helft van gemeenschappelijke vermogen, toch aan erfbelasting onderhevig. (oude artikel 5 W.

Het hervormde erfrecht: meer vrijheid, gelijkheid én zekerheid.

hervormde erfrecht - strategica

Op 1 september 2018 treedt het nieuwe erfrecht in werking. Het nieuwe erfrecht is van toepassing op alle nalatenschappen die vanaf de inwerkingtreding openvallen. Indien u na 1 september 2018 komt te overlijden, valt u in principe onder de nieuwe wetgeving. Om te voorkomen dat de nieuwe wet uw wilsbeschikkingen, zoals opgenomen in uw testament of in het verleden gedane schenkingen, in de war zou sturen, werd voorzien in een overgangsregeling.

De regering werkt naarstig door tijdens de vakantieperiode

De regering werkt naarstig door tijdens de vakantieperiodeDe regering werkt naarstig door tijdens de vakantieperiode - Strategica

Werd het niet tijd om de fiscale druk voor KMO ’s en ondernemers te verlichten? Om de huidige vennootschapsbelasting te vereenvoudigen? Wensen we ons land niet wat aantrekkelijker te maken voor buitenlandse ondernemingen om zich hier te vestigen?

Nieuw erfrecht bijna een feit: kijk echter tijdig terug naar het verleden

Nieuw erfrecht bijna een feit

Begin dit jaar werd een wetsvoorstel ingediend tot hervorming van het erfrecht. Dat werd op 20 juni 2017 goedgekeurd door de bevoegde Kamercommissie. Vermoedelijk zal de finale stemming nog gebeuren voor het parlementair zomerreces en zal de nieuwe wet begin 2019 in werking treden.

Pagina's

"Er is een hechte vertrouwensband ontstaan met onze adviseur, die steeds bereikbaar is voor onze vragen"
Van Nieuwenhove & Bracke - Gent

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief


 

Hiermee aanvaard ik de Privacyverklaring van Strategica NV
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. 

Schrijf u snel in voor onze nieuwsbrief

 
Subscribe to RSS - Hervormingen